05-06/2013
گزارش شرکت
الدتک
جفرسن کروز
فعال ... فقط در برزیل
آنتن بشقابی می فروشد
گزارش تست
گلوبال اینویکام
ایوان هاروکس
تی وی لینک تلویزیون با وضوح باال را
در سراسر خانه پخش می نماید
گزارش تست
آمیکو اچ دی 0488
گزارش فنی
Ka
دریافت باند کی ای
ویتور مارتین اگوستوس
عمق رازهای باند کی ای
و چگونگی دریافت آن در اروپا را می کاود
Ka
گزارش شرکت
آنتنهای بشقابی
ماهواره
لیان زینگ
ون لیانگ یوان
لیائو ون فی
و
بنیان گذاری یک کاروکسب تولید
آنتن های بشقابی ماهواره موفق
این گیرنده همه چیز دارد !
گزارش تست
اسمارت سنتر
چانگ هونگ
تمامی تلویزیونهای کابلی و
چند رسانه ای در آندروید
1981
سال
از
ای
ماهواره
OTT
Smart TV
IP/WebTV
Streaming
audiovision
B 9318 E
بین المللی
05-06
2013
Table of Contents
Page 2
228...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1