TELE-audiovision - Dünyanın en büyük Ticari Dijital TV Dergisi - page 70

07-08/2013
TELE-audiovision.com/13/07/spaun
70
TELE-audiovision International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine
— 07-08/2013
TEST REPORT
Uydu ve Karasal yayınlar için Tek Kablolu Çözüm
İki Tunerli bir PVR Alıcıyı Tek
bir Koaksiyel Kabloyla nasıl
beslersiniz
SPAUN SUS 21 F
A clever way to add a
second satellite signal
to a PVR receiver
rinden ciddi bir şekilde farklı-
dır. SCR çıkışında iki DVB-S/
S2 sinyali vardır, bunların her
biri sabit frekanslarda ve her
defasında tek bir transpon-
dör sinyali taşırlar. Koaksiyel
kablonun diğer ucunda (oda-
da) ya iki tunerli bir alıcı ya da
iki farklı alıcı olabilir. İki alıcı
için yapılan bağlantı SPAUN
UniSocket gibi abone soket-
lerle yapılabilir.
Bir taşıyıcı özel olarak
sadece bir tunere atanır.
Her tuner SCR’ye özel bir
EN50949 komutu yollayarak
hangi uydu transpondörüne
odaklanması ve aldığı sinya-
li çıkış taşıyıcısına taşıması
gerektiğini sorar. Alıcı tune-
ri daha sonra kendi aldığı
transpondöre değil bu taşıyı-
cıya odaklanır.
İşte SPAUN burada devreye
giriyor. Şirket kısa süre önce
SUS 21 F isimli yukarıda tarif
ettiğimiz türden iki SCR girişli
bir alet çıkardı. SPAUN’un bü-
tün ürünlerinde olduğu gibi
SCR işçiliği de çok kaliteli.
SUS 21 F’nin üzerinde mavi
renkli etiketler her bağlantı-
nın fonksiyonu yanı sıra ci-
hazın temel parametrelerini
de açıklıyor. Jak konektörleri
birbirinden 20 mm uzaklıkta-
ki F konektörlere bağlanıyor.
Bu mesafe SPAUN şalterleri
için de mükemmel. Eğer böy-
le bir şalteriniz varsa, SUS 21
F’i doğrudan şaltere takabi-
lirsiniz. Eğer ikili bir LNB’nin
çıkışlarına bağlamak istiyor-
sanız iki kısa koaksiyel kablo
kullanmanız gerekiyor.
Cihazın kitapçığına bile
bakmadan iki taşıyıcının
(1076 MHz ve 1178 MHz) fre-
kanslarını, gerekli giriş sin-
yal seviyesi (65…95 dBV) ve
otomatik olarak ayarlanan
82 dBV seviyelerini görebili-
yorsunuz. Ayarlanabilir giriş
seviyesi geniş ve bu sayede
her türden LNB ve şalterle
kullanılabiliyor. Diğer yan-
dan, çıkış oldukça yüksek ve
bu sayede çok uzun kabloları
bile rahatlıkla kullanabiliyor-
sunuz. Nitekim yaptığımız
Modern çift tunerli PVR
uydu alıcılar, iki LNB’den veya
şalterden iki sinyal aynı anda
aldıkları için iki koaksiyel kab-
lo kullanırlar. Cihazı tam ka-
pasite kullanabilmek için her
tuner için ayrı bir kablo kulla-
nılır. Tam kapasite ifadesiyle
bir transponder üzerindeki
bir kanalı izlerken aynı anda
farklı bir transpondör üzerin-
deki bir kanalı kaydedebilme-
yi anlıyoruz. Ancak, genel-
likle evlerdeki uydu tesisatı
tek anten girişi düşünülerek
hazırlanılır. Yani aldığınız yeni
bir PVR alıcıyı bütün özellik-
leriyle kullanmak isterseniz
bütün tesisatı elden geçirip
ikinci bir kablo daha çekmek
zorunda kalırsınız. Ama artık
buna mecbur değilsiniz!
Alıcınız 50494 tek kablo
protokolünü desteklediği tak-
dirde çok ideal ikinci bir çö-
züm daha var. Memnuniyetle
belirtelim, günümüzde her
geçen gün daha fazla sayı-
da alıcı bu desteği sunmaya
başladı. Tek kablo kurulumu
için sadece bir tek kablo rou-
ter (SCR) ihtiyaç duyarsınız.
Bir SCR’nin en basit biçimi
iki girişli bir cihazdır. İkili bir
LNB’den gelen iki sinyali ala-
rak çıkış ucunda her ikisini bir
araya getirecek şekilde tek
sinyalde birleştirir. Doğal ola-
rak çıkış sinyali giriş sinyalle-
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...260
Powered by FlippingBook